11 Mayıs 2012 Cuma

MUHASEBE ŞEFİNİN GÖREV TANIMI

30.12.2011 tarihli Muhasebe Birimleri Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzunda; 
“Sorumlu : İş grupları ve iş bölümü çerçevesinde görev dağılımında kendine bağlı olan iş grupları veya servislerde yer alan görevlilerin işlemlerinin kontrol edilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan personeli, ifade eder.” Denilerek sorumlunun tanımı yapılmıştır.
Kılavuzun Görev tanımı ana başlıklarında geçen ve personelin kadro unvanı göz önüne alınmaksızın “Sorumlu : Muhasebe biriminde kendine bağlı olan iş grupları veya servislerde yer alan görevlilerin kontrol ve koordinasyonundan sorumlu olan, yerine göre Defterdarlık Uzmanı veya ….Şef unvanlarını ifade etmektedir. “ denilerek de sorumludan kastın Defterdarlık Uzmanı veya Şefin olduğu tanımlanmış ve ayrı görev unvanları için aynı görev tanımı yapılmıştır. 


Sorumluluk Alanı:
Görev dağılımında kendisine bağlanan servisin iş ve işlemlerinin koordine edilmesi,
Görev Amacı: 
Görev alanına giren işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini koordine etmek suretiyle hizmet kalitesini yükselterek Birimin başarısına katkıda bulunmak.
Temel İş ve Sorumluklar: 
1. Görev dağılımında kendisine bağlı servisin iş ve işlemlerini koordine etmek, görevliler tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, muhasebe yetkilisi yardımcısı veya muhasebe yetkilisine iletmek,
2. Tetkikle sorumlu olduğu iş ve işlemlere ilişkin belgelerin kendisine bağlı personelce incelenmesinden sonra, mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek uygun olanları muhasebe yetkilisi yardımcısına veya muhasebe yetkilisine sunmak,
3. Sorumlu olduğu hesaplara ilişkin tüm iş ve işlemler ile muhasebe biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması işlemlerini koordine etmek,
4. Görev alanına giren yazışmaları kontrol etmek,
5. Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulması, muhafazası ve denetimi için hazır bulundurulmasını sağlamak, arşivleme işlemlerinin yapılmasını koordine etmek,
6. Bakanlık tarafından istenilen istatistiki bilgilerin istenilen süre içerisinde gönderilmesi işlemlerini koordine etmek,
7. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve iş sorumluluğu altında görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek,
Yetkileri:
1. Sorumlu olduğu birime gelen evrakları çalışan personele görevlendirme esaslarına göre dağıtmak,
2. Hatalı ödeme emri belgelerini gerekçesini yazarak, iade edilmek üzere hazırlanan tutanakla birlikte Muhasebe Yetkilisine sunmak,
3. Say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak,
Bilgi:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuat
4. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İkincil Mevzuat
6. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İkincil Mevzuat
7. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve İkincil Mevzuat
8. 488 sayılı Damga vergisi Kanunu
9. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
10. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
11. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
12. 2489 sayılı Kefalet Kanunu
13. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
Beceri ve Yetenekler:
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Değişim ve gelişime açık olma
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Ekip liderliği vasfı
• Empati kurabilme
• Etkin yazılı ve sözlü iletişim
• Güçlü hafıza
• Hızlı düşünme ve karar verebilme
• Hoşgörülü olma
• İkna kabiliyeti
• İnovatif, değişim ve gelişime açık
• Koordinasyon yapabilme
• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
• Liderlik vasfı
• Matematiksel kabiliyet
• Muhakeme yapabilme
• Müzakere edebilme
• Planlama ve organizasyon yapabilme
• Sabırlı olma
• Sistemli düşünme gücüne sahip olma
• Sorumluluk alabilme
• Sorun çözebilme
• Sözlü ve yazılı anlatım becerisi
• Stres yönetimi
• Temsil kabiliyeti
• Üst ve astlarla diyalog
• Yönetici vasfı
• Zaman yönetimi

1 yorum: