11 Mayıs 2012 Cuma

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE EK TAZMİNAT MAĞDURİYETİMİZ

Muhasebe Uzmanları (Defterdarlık Uzmanı) denetim yetkileri olmadığı halde denetim tazminatı dahil %150 oranında özel hizmet tazminatı almakta iken, Muhasebe Şefi %60 oranında özel hizmet tazminatı almaktadırlar. Ayrı unvanlarda ancak aynı iş ve işlemleri yapmamıza rağmen, Muhasebe Uzmanı (Defterdarlık Uzmanı) ile Muhasebe Şefi arasında %90, oranında özel hizmet tazminatı farkı bulunmaktadır. Ayrıca aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla çıkarılan 666 Sayılı KHK ile Muhasebe Uzmanının(Defterdarlık Uzmanı)  Ek Ödeme Oranı %115 iken %25 oranında artış yapılarak %140 olarak  belirlenmiş, Muhasebe Şefinin %115 olan Ek Ödeme Oranında bir değişiklik yapılmamıştır.  Muhasebe Uzmanı (Defterdarlık Uzmanı) ile Muhasebe Şefinin Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Oranlarında yaratılan bu uçurumun ya kadro yoluyla ya da ücret artışı yoluyla kapatılmasını gerekmektedir.

666 KHK'NİN MUHASEBE ŞEFLİĞİ UNVANINA ETKİSİ-ETKİSİZLİĞİ


666 KHK ile Maliye Bakanlığında Merkez ve Taşra biriminde görev yapan Şef kadrosunda çalışan Personel ile Diğer Genel Bütçeli kurumlarda çalışan Şef ile eşit iş yapar görüp aynı statüde özlük haklarını eşitlemiş bulunmaktadır. Oysa ki; işlevlerindeki benzerliğe rağmen Maliye Bakanlığı çalışanları diğer  kamu görevlilerine nazaran daha geniş bir alanda kamu hizmeti  vermektedirler. Görev tanımlarımızda yazılı iş ve işlemleri gerçekleştirirken bilmemiz gereken 13 kanun ve bunlara ilişkin ikincil mevzuatın yanında, hizmet verdiğimiz Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özlük hakları açısından bağlı oldukları kanunlar, iş ve işlemlerinden mali mevzuatı ilgilendiren kanunlar ile ikincil mevzuatını da bilmek durumundayız. Görevimiz gereği bu kadar mevzuat bilmek ve uygulamak zorunluluğumuz bulunmakta iken, diğer kamu kurumlarında Şef unvanına sahip çalışanların bu kadar kanun bilmek ve uygulamak zorunlulukları bulunmamaktadır. 

MUHASEBE ŞEFİNİN GÖREV TANIMI

30.12.2011 tarihli Muhasebe Birimleri Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzunda; 
“Sorumlu : İş grupları ve iş bölümü çerçevesinde görev dağılımında kendine bağlı olan iş grupları veya servislerde yer alan görevlilerin işlemlerinin kontrol edilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan personeli, ifade eder.” Denilerek sorumlunun tanımı yapılmıştır.
Kılavuzun Görev tanımı ana başlıklarında geçen ve personelin kadro unvanı göz önüne alınmaksızın “Sorumlu : Muhasebe biriminde kendine bağlı olan iş grupları veya servislerde yer alan görevlilerin kontrol ve koordinasyonundan sorumlu olan, yerine göre Defterdarlık Uzmanı veya ….Şef unvanlarını ifade etmektedir. “ denilerek de sorumludan kastın Defterdarlık Uzmanı veya Şefin olduğu tanımlanmış ve ayrı görev unvanları için aynı görev tanımı yapılmıştır. 


Sorumluluk Alanı:
Görev dağılımında kendisine bağlanan servisin iş ve işlemlerinin koordine edilmesi,
Görev Amacı: 
Görev alanına giren işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini koordine etmek suretiyle hizmet kalitesini yükselterek Birimin başarısına katkıda bulunmak.
Temel İş ve Sorumluklar: 
1. Görev dağılımında kendisine bağlı servisin iş ve işlemlerini koordine etmek, görevliler tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülemeyen sorunları, muhasebe yetkilisi yardımcısı veya muhasebe yetkilisine iletmek,
2. Tetkikle sorumlu olduğu iş ve işlemlere ilişkin belgelerin kendisine bağlı personelce incelenmesinden sonra, mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek uygun olanları muhasebe yetkilisi yardımcısına veya muhasebe yetkilisine sunmak,
3. Sorumlu olduğu hesaplara ilişkin tüm iş ve işlemler ile muhasebe biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması işlemlerini koordine etmek,
4. Görev alanına giren yazışmaları kontrol etmek,
5. Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine ilişkin defter ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulması, muhafazası ve denetimi için hazır bulundurulmasını sağlamak, arşivleme işlemlerinin yapılmasını koordine etmek,
6. Bakanlık tarafından istenilen istatistiki bilgilerin istenilen süre içerisinde gönderilmesi işlemlerini koordine etmek,
7. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve iş sorumluluğu altında görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek,
Yetkileri:
1. Sorumlu olduğu birime gelen evrakları çalışan personele görevlendirme esaslarına göre dağıtmak,
2. Hatalı ödeme emri belgelerini gerekçesini yazarak, iade edilmek üzere hazırlanan tutanakla birlikte Muhasebe Yetkilisine sunmak,
3. Say2000i ve KBS uygulamalarını kullanmak,
Bilgi:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuat
4. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İkincil Mevzuat
6. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İkincil Mevzuat
7. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve İkincil Mevzuat
8. 488 sayılı Damga vergisi Kanunu
9. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
10. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
11. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
12. 2489 sayılı Kefalet Kanunu
13. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
Beceri ve Yetenekler:
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Değişim ve gelişime açık olma
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
• Ekip liderliği vasfı
• Empati kurabilme
• Etkin yazılı ve sözlü iletişim
• Güçlü hafıza
• Hızlı düşünme ve karar verebilme
• Hoşgörülü olma
• İkna kabiliyeti
• İnovatif, değişim ve gelişime açık
• Koordinasyon yapabilme
• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
• Liderlik vasfı
• Matematiksel kabiliyet
• Muhakeme yapabilme
• Müzakere edebilme
• Planlama ve organizasyon yapabilme
• Sabırlı olma
• Sistemli düşünme gücüne sahip olma
• Sorumluluk alabilme
• Sorun çözebilme
• Sözlü ve yazılı anlatım becerisi
• Stres yönetimi
• Temsil kabiliyeti
• Üst ve astlarla diyalog
• Yönetici vasfı
• Zaman yönetimi

MUHASEBE ŞEFİ


Devlet Personel Başkanlığının Görev Tanımında Şeflik Unvanı:
Devlet Personel Başkanlığının Görev Tanımı konusunda 13 Temmuz 1999 tarih ve 17 sayılı bülten, 68. sayfasında yer alan görüşünde; Şef unvanının görevlerini aşağıdaki şekilde sıralamıştır:
·  Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla şefliğine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar ve yaptırır.
·  Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlar. yapar.
·  Şeflik bünyesinde hazırlanan dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelenmesini
·  Amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.
·  Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirine karşı sorumludur.

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Şeflik Unvanı:
Şeflik unvanı ayrıca, halen yürürlükte bulunan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 5. maddesi ile Yönetim Hizmetleri Grubunda sayılmıştır.

30.12.2011 tarihli Muhasebe Birimleri Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzunda Şeflik Unvanı:
03/05/2010 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının, Kontrol Ortamı Standartlarında yer alan “İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi, personele duyurulması ve idarede uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması (KOS 2)” standardı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde hazırlanmış olan görev tanımlarının, Genel Müdürlüğümüz muhasebe birimlerinde de belirli norm, standart ve prensipler çerçevesinde hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, muhasebe birimleri görev tanımı hazırlama kılavuzu hazırlanmıştır. 
30.12.2011 tarihli Muhasebe Birimleri Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzunda;
“Sorumlu : İş grupları ve iş bölümü çerçevesinde görev dağılımında kendine bağlı olan iş grupları veya servislerde yer alan görevlilerin işlemlerinin kontrol edilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan personeli, ifade eder.” Denilerek sorumlunun tanımı yapılmıştır.
Kılavuzun Görev tanımı ana başlıklarında geçen ve personelin kadro unvanı göz önüne alınmaksızın
 “Sorumlu : Muhasebe biriminde kendine bağlı olan iş grupları veya servislerde yer alan görevlilerin kontrol ve koordinasyonundan sorumlu olan, yerine göre Defterdarlık Uzmanı veya ….Şef unvanlarını ifade etmektedir. “ denilerek de sorumludan kastın Defterdarlık Uzmanı veya Şefin olduğu tanımlanmış ve ayrı görev unvanları için aynı görev tanımı yapılmıştır. 

19 Nisan 2012 Perşembe

MALİYE ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ULUSAL BASINDA YER ALDI.

MALİYE ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ULUSAL BASINDA YER ALDI.

İlgili haberin detaylarına erişim için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.CESUR ASİLTÜRK


MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUNLARI-05.03.2012

Muhasebat Genel Müdürlüğümüz, 178 sayılı KHK’nin 11'inci maddesi ile verilen genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi görevini, bütün Türkiye genelinde 1.372 muhasebe birimi ile yerine getirmektedir.