11 Mayıs 2012 Cuma

MUHASEBE ŞEFİ


Devlet Personel Başkanlığının Görev Tanımında Şeflik Unvanı:
Devlet Personel Başkanlığının Görev Tanımı konusunda 13 Temmuz 1999 tarih ve 17 sayılı bülten, 68. sayfasında yer alan görüşünde; Şef unvanının görevlerini aşağıdaki şekilde sıralamıştır:
·  Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla şefliğine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar ve yaptırır.
·  Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlar. yapar.
·  Şeflik bünyesinde hazırlanan dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelenmesini
·  Amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.
·  Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirine karşı sorumludur.

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Şeflik Unvanı:
Şeflik unvanı ayrıca, halen yürürlükte bulunan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 5. maddesi ile Yönetim Hizmetleri Grubunda sayılmıştır.

30.12.2011 tarihli Muhasebe Birimleri Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzunda Şeflik Unvanı:
03/05/2010 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının, Kontrol Ortamı Standartlarında yer alan “İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi, personele duyurulması ve idarede uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması (KOS 2)” standardı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde hazırlanmış olan görev tanımlarının, Genel Müdürlüğümüz muhasebe birimlerinde de belirli norm, standart ve prensipler çerçevesinde hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, muhasebe birimleri görev tanımı hazırlama kılavuzu hazırlanmıştır. 
30.12.2011 tarihli Muhasebe Birimleri Görev Tanımı Hazırlama Kılavuzunda;
“Sorumlu : İş grupları ve iş bölümü çerçevesinde görev dağılımında kendine bağlı olan iş grupları veya servislerde yer alan görevlilerin işlemlerinin kontrol edilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan personeli, ifade eder.” Denilerek sorumlunun tanımı yapılmıştır.
Kılavuzun Görev tanımı ana başlıklarında geçen ve personelin kadro unvanı göz önüne alınmaksızın
 “Sorumlu : Muhasebe biriminde kendine bağlı olan iş grupları veya servislerde yer alan görevlilerin kontrol ve koordinasyonundan sorumlu olan, yerine göre Defterdarlık Uzmanı veya ….Şef unvanlarını ifade etmektedir. “ denilerek de sorumludan kastın Defterdarlık Uzmanı veya Şefin olduğu tanımlanmış ve ayrı görev unvanları için aynı görev tanımı yapılmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder